กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวรรณา สมัครไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวบัวผัด เสียเหวย
ครูชำนาญการ

นางสาววรารัตน์ คำยอง
ครูชำนาญการ

นางสาวอรอนงค์ สหัตเรืองกิตต์
พนักงานราชการ