กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกนกวรรณ กันทา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ