ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายดวงแก้ว ดวงตะวัน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไชยภพ เวียงคำ
พนักงานราชการ