กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายดวงแก้ว ดวงตะวัน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายตระการ โฉมยา
พนักงานราชการ