กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพิษณุ ปิงสมปาน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางธารทิพย์ คำน้อย
ครู

นางสาวปรียาภรณ์ วังม่วงแงว
ครูผู้ช่วย