ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพิษณุ ปิงสมปาน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางธารทิพย์ คำน้อย
ครู

นางสาวปรียาภรณ์ วังม่วงแงว
ครูผู้ช่วย