ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายพีราวัฒน์ ไชยยะ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ