เจ้าหน้าที่สนับสนุน

นายสังเวียน เมืองมา
ช่างไม้ ระดับ 4
หัวหน้าเจ้าหน้าที่สนับสนุน

นางสาวดรรชนี เสาดี
ครูธุรการ

นายพีราวัฒน์ ไชยยะ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางเซียมซัน แก้วศิริ
พนักงานทั่วไป

นายใส่ นามยง
พนักงานทั่วไป