ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุรางรัตน์ ลำธารทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรอนงค์ จอมแปง
ครูชำนาญการ

นางภัทรานิชฐ์ ตาวงศ์ศรี
ครูชำนาญการ

นางสาวศศิร์อร ตาคำปัญญา
พนักงานราชการ

นางสาวเสาวลักษณ์ พุทธวงค์
พนักงานราชการ