กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสาคร แว่นนันท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศศิร์อร ตาคำปัญญา
พนักงานราชการ

นางสาวเสาวลักษณ์ พุทธวงค์
พนักงานราชการ

นายณัฐวุฒิ กันนา
ครูอัตราจ้าง