ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอรอนงค์ จอมแปง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางภัทรานิชฐ์ ตาวงศ์ศรี
ครูชำนาญการ

นางสุรางรัตน์ ลำธารทอง
ครู

นางสาวศศิร์อร ตาวงศ์ศรี
พนักงานราชการ

นางสาวเสาวลักษณ์ พุทธวงค์
พนักงานราชการ

นายไกรวิชญ์ ริจนา
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต