ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกัญญาภา พรมสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวันเพ็ญ มูลเมืองคำ
ครูชำนาญการ

นางสิริวัชญา จันทะคุณ
ครูชำนาญการ