กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกัญญาภา พรมสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวันเพ็ญ มูลเมืองคำ
ครูชำนาญการ

นางสิริวัชญา จันทะคุณ
ครูชำนาญการ