ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพิมพ์ชนก คะลา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิภานันท์ โพธิ์ทิพย์
ครูชำนาญการ

นางปริศนา แสนป้อ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4