ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิภานันท์ โพธิ์ทิพย์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปริศนา แสนป้อ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวพิมพ์ชนก คะลา
ครู