คณะผู้บริหาร

นายเกียรติชัย ยานะรังษี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายสุพรรณ์ จันทาพูน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณรงค์ ดารารัตน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางสาวกนกวรรณ กันทา
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

นางวันเพ็ญ มูลเมืองคำ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
เบอร์โทร : 0882612453
อีเมล์ : wanpen@watthumpla.ac.th