ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วารสารดอกเสี้ยวขาว
สรุปงานกิจกรรม PLC
สพม.36 นิเทศการสอนของครู
จิตอาสาวัดถ้ำเสาหิน
ถวายบังคมและวางพวงมาลาพระบรมรูป รัชกาลที่5
เยาวชนดีเด่น
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนิเทศชั้นเรียนการสอนของครู
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC ในโรงเรียน
อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ PLC
วันครู 2563
รับรางวัล PLC
ติดตามการประเมินผล PLC จากคุรุสภา
เปิดบ้านวิชาการ 2563
ทำ MOU กับ ม.ราชภัฎเชียงราย
ม.แม่ฟ้าหลวงวิทยาศาสตร์สัญจร ปี5
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทูบีนัมเบอร์วัน