ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายสุพรรณ์ จันทาพูน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกนกวรรณ กันทา
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

นางวันเพ็ญ เมืองมูลคำ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางปริศนา แสนป้อ
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน

นางวิภานันท์ โพธิ์ทิพย์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป