PLC โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
PLC โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


สรุปงานกิจกรรม PLC 2563
https://www.youtube.com/watch?v=WHbATiOQgSE&feature=youtu.be