หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

เปิดสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ระดับชั้นมัธยมปลาย   แผนกการเรียน  วิทย์ - คณิต
                                  แผนกการเรียน  ศิลป์ - จีน
                                  แผนกการเรียน  ศิลป์ - ทั่วไป
                                  แผนกการเรียน  ศิลป์ - กีฬา (บาสเกตบอล / ฟุตซอล / กรีฑา)