พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

       1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
           รวมทั้งบริบทของโรงเรียนและชุมชน
       2. ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
       3. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอบายมุข
       4. พัฒนาครูให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
           โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย
       5. พัฒนาโรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
       6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต                                       อย่างเหมาะสม
       7. บริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้ระบบคุณภาพ

เป้าประสงค์

       1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา
       2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
       3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
            ตามมาตรฐานวิชาชีพ
       4. ผู้เรียนและบุคลากรสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
           อย่างเหมาะสม
       5. โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
       6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
       7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใช้ระบบคุณภาพ