วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

       โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียน ให้มีศักยภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นคนดี มีน้ำใจ ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คติธรรมของโรงเรียน

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี (ความพร้อมเพียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข)
 

คำขวัญ

" เรียนดี  มีวินัย  เลิศอนามัย  น้ำใจงาม "