สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

เหลือง - ขาว

สีเหลือง หมายถึง ความกล้าหาญ ความมานะอดทน เพื่อบรรลุผลสำเร็จ
สีขาว หมายถึง ความร่มเย็น ความบริสุทธิ์ ปราศจากอบายมุข

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นเสี้ยวขาว


อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

อัตลักษณ์

"คนดี  มีน้ำใจ"  คือ คุณลักษณะอันโดดเด่นของนักเรียนโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
ทั้งที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเร็จการศึกษาแล้ว

คนดี    หมายถึง  เป็นนักเรียนที่ดี เป็นลูกที่ดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
มีน้ำใจ  หมายถึง  มีจิตสาธารณะ จิตสมานฉันท์    

เอกลักษณ์

" แหล่งเรียนรู้ คู่ธรรมชาติ " คือ ลักษณะที่เป็นหนึ่งและโดดเด่นของโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  มีความหลากหลาย  ทันสมัย ทั้งในและนอก
ห้องเรียน  รวมถึงธรรมชาติที่สวยงาม และสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าได้เช่นกัน  ซึ่งเป็นที่
รู้จัก และประทับใจแก่นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  และสารธารณชนทั่วไป

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.89 KB