ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา


            เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533  ที่ประชุมคณะกรรมการสภาตำบลโป่งงามได้มีมติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น  โดยมอบหมายให้ นายแก้ว เครือปัญญากำนันตำบลโป่งงาม นายคำ กันทะวังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และ นายสมเจตน์ รัตนสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการ  จากนั้นคณะผู้ดำเนินการจึงได้ประสานงานขอใช้พื้นที่เขตธรณีสงฆ์ของวัดถ้ำปลาเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน  และได้รับอนุญาตจากพระครูสมานธรรมคุณ เจ้าคณะตำบลโป่งงาม  และพระราชรัตนากรเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ให้ใช้เขตธรณีสงฆ์ของวัดถ้ำปลา จำนวน 45 ไร่เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน
            ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2536  โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนถ้ำปลาวิทยาคม”  เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2  ห้องเรียน โดยอาศัยสถานที่ของโรงเรียนสอนภาษาจีนบ้านถ้ำสันติสุข  หมู่ที่ 4  ตำบลโป่งงามเป็นห้องเรียนชั่วคราว  จากนั้นจึงได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก, ข และ ค  โดยทำพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่  26 สิงหาคม พ.ศ. 2536  มีนายอุดมศักดิ์ มุนิกานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคมในฐานะประธานกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4  เป็นประธาน  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนถ้ำปลาวิทยาคม”   เป็น  “โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม”   เนื่องจากชุมชนต้องการใช้ชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่วัดถ้ำปลาที่อนุญาตให้ใช้เขตธรณีสงฆ์ เป็นที่ตั้งโรงเรียน   และต่อมาได้มีคำสั่งของกรมสามัญศึกษาที่ 468/2540  สั่ง  ณ  วันที่  29  มกราคม  พ.ศ.  2540  ให้โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีกหนึ่งระดับ
            ปัจจุบันโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  36 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 2  หมู่ที่ 5  บ้านห้วยปูแกง ตำบลโป่งงาม  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้รับคัดเลือกให้เป็น  “โรงเรียนดีประจำอำเภอ”  เมื่อปีการศึกษา  2552  และผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันเมื่อ พ.ศ.2555  และรางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2556

 

                                          ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลา

1

  นายประเสริฐ  สุวรรณดิตต์

  ผอ. ร.ร.แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

  5 พ.ค. 36 – 27 มิ.ย. 36

2

  นายศรีวรรณ  ปินใจ

  ครูใหญ่

  อาจารย์ใหญ่

  28 มิ.ย. 36 – 28 ธ.ค. 36

  29 ธ.ค. 36 – 22 ส.ค. 39

3

  นายการันต์  จันทรานันท์

  อาจารย์ใหญ่

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  23 ส.ค. 39 – 27 เม.ย. 43

  28 เม.ย. 43 – 15 ต.ค. 46

4

  นายถวิล  แก้วเกิด

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  16 ต.ค. 46 – 31 ธ.ค. 47

5

  นายเฉลิมศักดิ์  ศิริประภา

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  1 ม.ค. 48 – 2 ก.ย. 51

6

  นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  3 ก.ย. 51 – 5 พ.ค. 58

7

  นายศุภวิศว์  ตาหล้า

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  8 ธ.ค. 58 - 4 ม.ค. 62

7

  นางสาวปทุมรัตน์  คำแสน

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  1 มี.ค. 62 - ปัจจุบัน